Sử Biên Niên 1 – Chương 25

Các ca viên

1Vua Đa-vít và các người đứng đầu việc phụng tự cũng tách riêng các con ông A-xáp, ông Hê-man, và ông Giơ-đu-thun ra để họ lo việc phụng tự. Họ hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn sắt, đàn cầm và não bạt.

Số những người có trách nhiệm phục vụ là :

2Trong số các con ông A-xáp : Dắc-cua, Giô-xếp, Nơ-than-gia và A-xác-ê-la ; những người con này của ông A-xáp do ông A-xáp điều khiển, còn ông thì hát thánh ca theo lệnh của vua.

3Về ông Giơ-đu-thun, các con ông Giơ-đu-thun là : Gơ-đan-gia-hu, Xơ-ri, Giơ-sa-gia-hu, Kha-sáp-gia-hu và Mát-tít-gia-hu, sáu người do cha của họ điều khiển, còn ông Giơ-đu-thun thì hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn cầm để tôn vinh và ca ngợi ĐỨC CHÚA.

4Về ông Hê-man, các con ông Hê-man là : Búc-ki-gia-hu, Mát-tan-gia-hu, Út-di-ên, Sơ-vu-ên, Giơ-ri-mốt, Kha-nan-gia, Kha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghít-đan-ti, Rô-mam-ti E-de, Giót-bơ-ca-sa, Ma-lô-ti, Hô-thia, Ma-kha-di-ốt. 5Tất cả những người này đều là con ông Hê-man, thầy chiêm của vua, người chuyển lời Thiên Chúa cho vua để đề cao uy lực của Người. Thiên Chúa ban cho ông Hê-man mười bốn người con trai và ba người con gái. 6Dưới quyền điều khiển của cha họ, tất cả những người ấy ca hát trong Nhà ĐỨC CHÚA với não bạt, đàn sắt, đàn cầm, để phục vụ Nhà Thiên Chúa theo lệnh của vua.

Các ông A-xáp, Giơ-đu-thun và Hê-man,7được tính chung vào với anh em của họ là những người thành thạo việc hát xướng kính ĐỨC CHÚA và là những bậc nhạc sư, tất cả được hai trăm tám mươi tám người. 8Họ bắt thăm về phiên công tác phải giữ, nhỏ cũng như lớn, thầy cũng như trò. 9Thăm thứ nhất trúng ông Giô-xếp thuộc nhà A-xáp. Thứ hai : ông Gơ-đan-gia-hu ; ông với anh em ông và các con ông là mười hai người. 10Thứ ba : ông Dắc-cua, các con ông và anh em ông là mười hai người. 11Thứ tư : ông Gít-ri, các con ông và anh em ông là mười hai người. 12Thứ năm : ông Nơ-than-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 13Thứ sáu : ông Búc-ki-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 14Thứ bảy : ông Giơ-xác-ê-la, các con ông và anh em ông là mười hai người. 15Thứ tám : ông Giơ-sa-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 16Thứ chín : ông Mát-tan-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 17Thứ mười : ông Sim-y, các con ông và anh em ông là mười hai người. 18Thứ mười một : ông A-dác-ên, các con ông và anh em ông là mười hai người. 19Thứ mười hai : ông Kha-sáp-gia, các con ông và anh em ông là mười hai người. 20Thứ mười ba : ông Su-va-ên, các con ông và anh em ông là mười hai người. 21Thứ mười bốn : ông Mát-tít-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 22Thứ mười lăm : ông Giơ-rê-mốt, các con ông và anh em ông là mười hai người. 23Thứ mười sáu : ông Kha-nan-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 24Thứ mười bảy : ông Giót-bơ-ca-sa, các con ông và anh em ông là mười hai người. 25Thứ mười tám : ông Kha-na-ni, các con ông và anh em ông là mười hai người. 26Thứ mười chín : ông Ma-lô-ti, các con ông và anh em ông là mười hai người. 27Thứ hai mươi : ông Ê-li-gia-tha, các con ông và anh em ông là mười hai người. 28Thứ hai mươi mốt : ông Hô-thia, các con ông và anh em ông là mười hai người. 29Thứ hai mươi hai : ông Ghít-đan-ti, các con ông và anh em ông là mười hai người. 30Thứ hai mươi ba : ông Ma-kha-di-ốt, các con ông và anh em ông là mười hai người. 31Thứ hai mươi bốn : ông Rô-mam-ti E-de, các con ông và anh em ông là mười hai người.

🌸 🌸 🌸

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ