Donahue, J.R.-Harrington, D.J., The Gospel of Mark (Sacra Pagina 2) 2002

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ