Sử Biên Niên 1 – Chương 8

8. CHI TỘC BEN-GIA-MIN VÀ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

Con cháu ông Ben-gia-min

1Ông Ben-gia-min sinh con đầu lòng là Be-la, con thứ là Át-bên, con thứ ba là Ác-rác, 2con thứ tư là Nô-khác, con thứ năm là Ra-pha. 3Ông Be-la có những người con sau đây : Át-đa, Ghê-ra, cha của Ê-hút, 4A-vi-su-a, Na-a-man, A-khô-ác, 5Ghê-ra, Sơ-phu-phan, Khu-ram.

Tại Ghe-va

6Đây là các con ông Ê-hút, những người đứng đầu các gia tộc tổ tiên của dân cư Ghe-va, và đã dẫn họ đi lưu đày tại Ma-na-khát : 7Na-a-man, A-khi-gia, Ghê-ra là người dẫn họ đi lưu đày ; ông đã sinh ra Út-da và A-khi-khút.

Bên Mô-áp

8Ông Sa-kha-ra-gim sinh con cái trong cánh đồng Mô-áp, sau khi đã rẫy các bà vợ của ông là Khu-sim và Ba-a-ra. 9Với bà vợ mới, ông sinh Giô-váp, Xíp-gia, Mê-sa, Man-cam, 10Giơ-úc, Xác-gia, Mia-ma. Đó là các con ông, những người đứng đầu các gia tộc.

Tại Ô-nô và Lốt

11Với bà Khu-sim, ông sinh A-vi-túp, En-pa-an. 12Các con ông En-pa-an là Ê-ve, Mi-sơ-am, Se-mét ; ông này đã xây thành Ô-nô, thành Lốt và vùng phụ cận.

Tại Ai-gia-lôn

13Ông Bơ-ri-a và ông Se-ma là những người đứng đầu các gia tộc tại Ai-gia-lôn. Chính họ đã làm cho dân cư Gát phải trốn chạy.

14Anh em của ông là Sa-sắc.

Tại Giê-ru-sa-lem

Giơ-rê-mốt,15Dơ-vát-gia, A-rát, Ê-đe, 16Mi-kha-ên, Gít-pa và Giô-kha là các con của Bơ-ri-a.

17Dơ-vát-gia, Mơ-su-lam, Khít-ki, Khe-ve, 18Gít-mơ-rai, Gít-li-a và Giô-váp là các con của En-pa-an. 19Gia-kim, Dích-ri, Dáp-đi, 20Ê-li-e-nai, Xi-lơ-thai, Ê-li-ên, 21A-đa-gia, Bơ-ra-gia và Sim-rát là các con của Sim-y.

22Gít-pan, Ê-ve, Ê-li-ên, 23Áp-đôn, Dích-ri, Kha-nan, 24Kha-nan-gia, Ê-lam, An-thô-thi-gia, 25Gíp-đơ-gia và Pơ-nu-ên là các con của Sa-sắc.

26Sam-sơ-rai, Sơ-khác-gia, A-than-gia, 27Gia-a-rét-gia, Ê-li-gia và Dích-ri là các con của Giơ-rô-kham. 28Đó là những người đứng đầu các gia tộc theo dòng họ của mình. Họ cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem.

Tại Ghíp-ôn

29Cư ngụ tại Ghíp-ôn có : Giơ-y-ên cha của Ghíp-ôn ; vợ ông tên là Ma-a-kha, 30con đầu lòng của ông là Áp-đôn, rồi Xua, Kít, Ba-an, Na-đáp, 31Gơ-đo, Ác-giô, De-khe, Mích-lốt. 32Ông Mích-lốt sinh Sim-a ; cả các người này nữa, cũng như các anh em họ, đều cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem cùng với anh em họ.

Ông Sa-un và gia tộc của ông

33Ông Ne sinh ra Kít, Kít sinh Sa-un, Sa-un sinh Giơ-hô-na-than, Man-ki Su-a, A-vi-na-đáp, Ét-ba-an. 34Con của Giơ-hô-na-than là Mơ-ríp-ba-an ; Mơ-ríp-ba-an sinh Mi-kha. 35Các con của Mi-kha là : Pi-thôn, Me-léc, Ta-rê-a, A-khát. 36A-khát sinh Giơ-hô-át-đa, Giơ-hô-át-đa sinh A-le-mét, Át-ma-vét, Dim-ri. Dim-ri sinh Mô-xa, 37Mô-xa sinh Bin-a.

Ra-pha con ông, En-a-xa con ông, A-xên con ông.

38Ông A-xên được sáu người con trai. Đây là tên của họ : Át-ri-cam con đầu lòng, rồi Gít-ma-ên, Sơ-ác-gia, Ô-vát-gia, Kha-nan. Tất cả những người đó đều là con ông A-xên.

39Các con ông Ê-séc, em ông, là : U-lam con đầu lòng, Giơ-út con thứ, Ê-li-phe-lét con thứ ba. 40Các con của U-lam là những người dũng cảm, biết giương cung và đều đông con nhiều cháu, đến một trăm năm mươi người. Tất cả những người ấy là con cháu ông Ben-gia-min.

🌸 🌸 🌸

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ