The Anchor Yale Bible Dictionary, O-Sh, vol. 5

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ