Collins, R.F., First Corinthians (Sacra Pagina 7), 1999

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ