Moloney, F.J., The Gospel of John (Sacra Pagina 4) 1998

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ