Byrne, B., Romans (Sacra Pagina 6) 1996

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ