Thurston, B.B.–Ryan, J.M., Philippians and Philemon (Sacra Pagina 10) 2005

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ