The Anchor Yale Bible Dictionary, Si-Z, vol. 6

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ