Harrington, D.J., The Gospel of Matthew (Sacra Pagina 1) 1991

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ