Johnson, L.T., The Gospel of Luke (Sacra Pagina 3) 1991

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ