The Anchor Yale Bible Dictionary, K-N, vol. 4

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ