Koehler, L. – Baumgartner, W., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (vol. 2), 1995

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ