The Anchor Yale Bible Dictionary, A-C, vol. 1

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ