The Anchor Yale Bible Dictionary, H-J, vol. 3

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ