The Anchor Yale Bible Dictionary, D-G, vol. 2

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ