Dẫn Nhập

 ”Không biết Kinh Thánh, không biết Chúa Giêsu Kitô” (Thánh Giê-rô-ni-mô).
 Kinh Thánh là Lời mặc khải của Thiên Chúa, và cũng là lời của con người, lời của những chứng nhân về Thiên Chúa.
 Đây không phải là cuốn sách nói với chúng ta về Thiên Chúa, mà đúng hơn là một cuốn sách trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta về Người, qua các chứng nhân mà chính Người đã chọn giữa dân tộc Israel. Tất cả các sách trong Kinh Thánh đều xoay quanh Giao Ước Thiên Chúa đã ký kết với nhân loại.
 Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của Kinh Thánh. Vì chính Người là Ngôi Lời Nhập Thể, là Lời đã mặc lấy xác phàm. Kinh Thánh dẫn chúng ta đến với Con Thiên Chúa, đến với lòng thương xót vô ngần của Thiên Chúa là Cha. Sự khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là đỉnh điểm của mặc khải, là Giao Ước Mới mà Thiên Chúa ký kết với con người trong Tình Yêu Tự Hiến. Đó cũng là đích đến của đức tin Kitô giáo.
 Có thể nói, Kinh Thánh là bản tình ca đẹp nhất, dài nhất trong lịch sử loài người. Bản tình ca ấy vẫn tiếp tục được viết trong vũ trụ bao la, trong những nền văn hóa khác nhau, trong mọi biến cố của cuộc sống và trong lòng của mỗi người đang thành tâm tìm kiếm Chân – Thiện -Mỹ.
 Để hiểu Kinh Thánh, chúng ta phải đọc trong đức tin và cầu nguyện, đặc biệt phải đón nhận sự giải thích từ Hội Thánh đã được các Tông Đồ thiết lập và luôn trung thành với những quy tắc các ngài đặt ra. Các ngài luôn ý thức rằng tác giả chính của Kinh Thánh là Thiên Chúa, cũng như ý thức rằng mình chỉ là những tôi tớ phục vụ Lời của Thiên Chúa.
 Hơn nữa, Kinh Thánh luôn là một sự cởi mở, một tình trạng ân sủng của ngôi vị con người tự khám phá chính mình trước Thiên Chúa, nhờ thập giá Chúa Kitô. Tại sao chúng ta sống? Mục đích của sự sống, của hiện hữu là gì?…

Các Sách trong Kinh Thánh
Kinh Thánh trọn bộ – Bản dịch của Nhóm CGKPV

CỰU ƯỚC (46 cuốn)

Dẫn Nhập Cựu Ước

Ngũ Thư
1. Sách Thế (St)
2. Xuất Hành (Xh)
3. Lê-vi (Lv)
4. Dân Số (Ds)
5. Đệ Nhị Luật (Đnl)

Lịch Sử
1. Giô-suê (Gs)
2. Thủ Lãnh (Tl)
3. Rút (R)
4. 1 Samuen (1Sm)
5. 2 Samuen (2Sm)
6. 1 Vua (1V)
7. 2 Vua (2V)
8. 1 Sử Biên Niên (1Sb)
9. 2 Sử Biên Niên (2Sb)
10. Ét-ra (Er)
11. Nơ-khe-mi-a (Nkm)
12. Tô-bi-a (Tb)
13. Giu-đi-tha (Gđt)
14. Ét-te (Et)
15. 1 Ma-ca-bê (1Mcb)
16. 2 Ma-ca-bê (2Mcb)

Giáo Huấn
1. Gióp (G)
2. Thánh Vịnh (Tv)
3. Châm Ngôn (Cn)
4. Giảng Viên (Gv)
5. Diễm Ca (Dc)
6. Khôn Ngoan (Kn)
7. Huấn Ca (Hc)

Ngôn Sứ
1. Isaia (Is)
2. Giê-rê-mi-a (Gr)
3. Ai Ca (Ac)
4. Ba-rúc (Br)
5. Ê-dê-ki-en (Ed)
6. Đa-ni-en (Đn)
7. Hô-sê (Hs)
8. Giô-en (Ge)
9. A-mốt (Am)
10. Ô-va-đi-a (Ôv)
11. Giô-na (Gn)
12. Mi-kha (Mk)
13. Na-khum (Nk)
14. Kha-ba-cúc (Kb)
15. Xô-phô-ni-a (Xp)
16. Khác-gai (Kg)
17. Da-ca-ri-a (Dcr)
18. Ma-la-khi (Ml)

TÂN ƯỚC (27 cuốn)

Dẫn Nhập Tân Ước

Tin Mừng
1. Mát-thêu (Mt)
2. Mác-cô (Mc)
3. Lu-ca (Lc)
4. Gio-an (Ga)

Công Vụ Tông Đồ (Cv)

Thư Phao-lô
1. Rô-ma (Rm)
2. 1 Cô-rin-tô (1 Cr)
3. 2 Cô-rin-tô (2Cr)
4. Ga-lát (Gl)
5. Ê-phê-xô (Ep)
6. Phi-lip-phê (Pl)
7. Cô-lô-xê (Cl)
8. 1 Thê-xa-lô-ni-ca (1Tx)
9. 2 Thê-xa-lô-ni-ca (2 Tx)
10. 1 Ti-mô-thê (1Tm)
11. 2 Ti-mô-thê (2Tm)
12. Ti-tô (Tt)
13. Phi-lê-môn (Plm)
14. Do Thái (Dt)

Các Thư Khác
1. Gia-cô-bê (Gc)
2. 1 Phê-rô (1Pr)
3. 2 Phê-rô (2Pr)
4. 1 Gioa-an (1Ga)
5. 2 Gio-an (2Ga)
6. 3 Gio-an (3Ga)
7. Giu-đa (Gđ)

Khải Huyền (Kh)