Lambrecht, J., Second Corinthians (Sacra Pagina 8) 1999

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ