Johnson, L.T., The Acts of the Apostles (Sacra Pagina 5) 1992

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ