Matera, F.J., Galatians (Sacra Pagina 9) 1992

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ