Richard, E.J., First and Second Thessalonians (Sacra Pagina 11) 1995

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ