Giô-Suê – Chương 12

9. TỔNG KẾT VỀ CUỘC CHIẾN THẮNG CÁC VUA Ở HAI BÊN SÔNG GIO-ĐAN

Các vua bại trận ở phía đông sông Gio-đan

1Đây là các vua trong xứ đã bị con cái Ít-ra-en đánh bại và chiếm đất, bên kia sông Gio-đan, phía mặt trời mọc, từ suối Ác-nôn đến núi Khéc-môn, và tất cả miền A-ra-va ở phía đông: 2Xi-khôn, vua E-mô-ri, đóng đô tại Khét-bôn. Vua này cai trị vùng đất từ A-rô-e trên bờ suối Ác-nôn, kể cả lòng suối, một nửa Ga-la-át, cho đến suối Giáp-bốc, ranh giới của con cái Am-mon; 3miền A-ra-va cho đến phía đông biển Kin-ne-rét, và cho đến phía đông biển A-ra-va, tức là Biển Muối, theo hướng Bết Ha Giơ-si-mốt, nằm ở phía nam chân núi Pít-ga.

4Rồi Ốc, vua Ba-san, một người còn sống sót của dân Ra-pha, đóng đô tại Át-ta-rốt và Ét-re-i. 5Vua này cai trị miền núi Khéc-môn, Xan-kha và toàn miền Ba-san cho đến ranh giới của người Gơ-sua và Ma-a-kha, và một nửa Ga-la-át cho đến ranh giới của Xi-khôn, vua Khét-bôn. 6Ông Mô-sê, tôi trung của ĐỨC CHÚA, và con cái Ít-ra-en đánh bại chúng. Ông Mô-sê, tôi trung của ĐỨC CHÚA, đã cho những người thuộc các chi tộc Rưu-vên, Gát và một nửa chi tộc Mơ-na-se được chiếm đất của chúng làm sở hữu.

Các vua bại trận ở phía tây sông Gio-đan

7Và sau đây là các vua trong xứ đã bị ông Giô-suê và con cái Ít-ra-en đánh bại bên kia sông Gio-đan, ở phía tây, từ Ba-an Gát trong thung lũng Li-băng cho đến núi Trọc đứng trên đường đi Xê-ia, và ông Giô-suê đã cho các chi tộc Ít-ra-en được chiếm làm sở hữu để chia nhau: 8trên miền Núi, trong miền Sơ-phê-la, tại A-ra-va, ở các Sườn Núi, trong sa mạc vùng Ne-ghép, nơi các người Khết, E-mô-ri, Ca-na-an, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút:

9Vua Giê-ri-khô, một;
vua Ai, bên cạnh Bết Ên, một;
10vua Giê-ru-sa-lem, một;
vua Khép-rôn, một;
11vua Giác-mút, một;
vua La-khít, một;
12vua Éc-lon, một;
vua Ghe-de, một;
13vua Đơ-via, một;
vua Ghe-đe, một;
14vua Khoóc-ma, một;
vua A-rát, một;
15vua Líp-na, một;
vua A-đu-lam, một;
16vua Mác-kê-đa, một;
vua Bết Ên, một;
17vua Táp-pu-ác, một;
vua Khê-phe, một;
18vua A-phếch, một;
vua La-sa-rôn, một;
19vua Ma-đôn, một;
vua Kha-xo, một;
20vua Sim-rôn Mơ-rôn, một;
vua Ác-sáp, một;
21vua Ta-nác, một;
vua Mơ-ghít-đô, một;
22vua Ke-đét, một;
vua Gióc-nơ-am núi Các-men, một;
23vua Đo ở mạn ngược Đo, một;
vua Gô-gim ở Ghin-gan, một;
24vua Tia-xa, một; số tất cả các vua là ba mươi mốt.

🌸 🌸 🌸

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ