Koehler, L. – Baumgartner, W., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (vol. 5), 2000

Bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ